Dienas aprūpes centrs

 

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem

"Gaismas stars"


 
Dienas aprūpes centrs klientiem piedāvā plašu pakalpojumu klāstu ar mērķi sniegt psihosociālu atbalstu, attīstīt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicināt nodarbinātību un apmācību, vecināt pozitīvas saskarsmes veidošanos, celt klientu izpratni un zināšanu līmeni par garīgās veselības un veselīga dzīvesveida jautājumiem, veicināt klientu interesi un iniciatīvu iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, nodrošināt klientiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabot kopējo dzīves kvalitāti.


DAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināti:

1.      Sociālās aprūpes pakalpojumi:
1.1.  Pašaprūpes spēju attīstīšana un noturēšana (personīgā higiēna, ģērbšanās prasmes, ēst gatavošanas prasmes, mājas uzkopšanas prasmes, mobilitātes spējas u.c.);
1.2.  Ēdināšana (vienu reizi dienā);
 
2.      Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:

2.1.  Sociālā darbinieka, ergoterapeita konsultācijas un grupu nodarbības:

- Dzīves prasmju apguve – budžeta plānošana, saimniecības darbu apguve, mazo galdniecības darbu apguve, prasmes rūpēties par savu veselību un drošību, darba iemaņu apguve. Sociālo prasmju attīstīšana – sadarbības un personiskās attīstības nodarbības, ētikas nodarbības, brīvā laika strukturēšana.
- Izglītojošas nodarbības – valodu apguves nodarbības, datornodarbības, apmācību programma „Veselīgs dzīves veids”.
- Radošās aktivitātes – foto nodarbības, kokapstrāde, šūšana, adīšana, izšūšana, filcēšana, darbs ar plastiku, plastalīnu, kolāžu veidošana, rotaslietu, kartiņu gatavošana u.c.
- Sporta nodarbības.
- Ārpus centra aktivitātes – kultūras pasākumu apmeklēšana, pārgājieni, ekskursijas, vasaras nometnes.
 
3.      Mākslas un mūzikas nodarbības
 
Klients uzsākot apmeklēt dienas centru kopīgi ar sociālo darbinieku un ergoterapeitu vienojas par centra apmeklēšanas mērķiem, ko tas vēlas iegūt, sasniegt vai apgūt.
Izvērtējot personas sociālās problēmas un vajadzības, kā arī prasmes, vēlmes un intereses, tiek sastādīts individuālais sociālās rehabilitācijas plāns, kas paredz aktīvu klienta līdzdalību tā īstenošanā.
 
Dienas aprūpes centra mērķa grupa: personas ar garīga rakstura traucējumiem (no 18 gadiem līdz darbspējas vecumam), kuras neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un/vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas algotā darbā vairāk par pusslodzi.

 


Dienas aprūpes centra darba laiks: darba dienās no 9:00 – 17:00
 
Nepieciešamie dokumenti DAC apmeklēšanai:


Sociālā dienesta nosūtījums sociālā pakalpojuma pilngadīgai personai saņemšanai
- Ģimes ārsta izziņa 027/u (saskaņā ar MK 21.04.2008. noteikumu Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 3.3.punktu medicīniskās kontrindikācijas ir plaušu tuberkoloze aktīvajā stadijā, akūtas infekciju slimības u.c.
Psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumu Nr. 288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 1.pielikumu.
Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti.
 
 
Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no Rīgas pilsētas budžeta līdzekļiem, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.
Personām, kuras nav deklarētas Rīgā, lai saņemtu DAC pakalpojumu nepieciešams vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā.
Lai saņemtu papildus informāciju par iespēju apmeklēt Dienas aprūpes centru sazinieties ar biedrību „Gaismas stars”, telefons:  67272873

Noderīga informācija

Gaismas Stars © 2012
Web izstrāde: Miljons IT